Loading...
Tražilica
Obavijesti
11.04.2012. u 13:35

PRIHVAĆENO IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 1.1. DO 31.12.2011.

 
    Pod predsjedanjem Stjepana Esih, predsjednika, 27.3. održana je 29. sjednica Općinskog vijeća Općine Brdovec, druga u 2012. godini. U nazočnosti 14 vijećnika raspravljeno je 11 točaka dnevnog reda. Sjednici su, osim nazočnih vijećnika, nazočili Nikša Crljen, predsjednik Odbora za proračun i financije, općinski službenici i oko tridesetak roditelja djece korisnika usluga dječjih vrtića na području općine.

Prije utvrđivanja dnevnog reda predstavnica roditelja izjavila je da su roditelji došli na sjednicu jer se ne slažu s donesenom Odlukom o planiranoj ekonomskoj cijeni i olakšicama u cijeni programa predškolskog odgoja i naobrazbe u 2012. godini jer smatraju da stav Općine prema vrtiću nije u redu obzirom na njegov značaj i potrebu. Vrtić nije čuvalište, nego mjesto gdje djeca uče za život i životne potrebe. U njemu rade visoko obrazovane osobe i one s puno strpljenja i stručnosti obavljaju svoj posao i u njih roditelji imaju veliko povjerenje. Predškolski odgoj i skrb o djeci su dio sustava obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Prema Konvenciji o pravima djeteta, ona ne smiju trpjeti diskriminaciju, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku vjeri, političkom ili drugom mišljenju,nacionalnom, etničkom ili društvenom podrijetlu, vlasništvu, teškoćama u razvoju, rođenju ili drugom statusu njegovih roditelja ili zakonskih skrbnika. Smatra da je Općina povrijedila osnovno pravo svakog djeteta na odgoj i obrazovanje prije odlaska u školu. Pita da li su zaista potrebni ti rezovi kao dodatno opterećenje ljudima koji svojim radom doprinose mjestu u kojem žive.

    U nastavku rasprave nekoliko roditelja, koji su se javili za riječ, izrazilo je nezadovoljstvo donesenom odlukom zbog financijske i materijalne situacije u kojoj se nalaze, a neki su se verbalno, neprimjerenim izjavama i raspravama obrušili na neke vijećnike, predsjednika Vijeća i načelnika, diskusijama i rječnikom ispod razine civilizacijske rasprave na tijelu kakvo je Općinsko vijeće jedne jedinice lokalne samouprave. Nisu prihvatili prijedlog načelnika da se primjena Odluke prolongira do 1.9., odnosno do nove pedagoške godine, te su nakon zaključka da će tematska sjednica vijećnika s predstavnicima roditelja biti održana za dva tjedna, 10.4., napustili sjednicu.
    U nastavku utvrđen je dnevni red od 13 točaka jer je, kao 12. točka uvršten prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o planiranoj ekonomskoj cijeni i olakšicama u cijeni programa predškolskog odgoja i naobrazbe u 2012. godini.
 
Pod 3. točkom dnevnog reda uvodno obrazloženje vezano za izvješće o realizaciji proračuna  za razdoblje 1. 1. do 31.12. 2011. podnio je gospodin Nikša Crljen, predsjednik Odbora za proračun i financije i istakao da je vidljivo iz izvršenja da je općina uspjela stabilizirati proračun na jednu razinu prihvatljivosti, da bude razvojna, a da se ujedno ispune sve svoje obveze. Veseli činjenica da su i sva nenaplaćena potraživanja na dan 31.12. do današnjeg dana podmirena što govori da je općina dovoljno financijski stabilna, a razina prihoda, koji će se stabilizirati, govori da općina uspijeva, sukladno prihodima, uskladiti rashode. Sve to opet govori da je Općina Brdovec uspješno prebrodila 2011. godinu.
    Dodatno obrazloženje podnijela je pročelnica UO za financije MAJA CONER i istakla da su u 2011. godini ostvareni prihodi sa 98,5%, odnosno 42.293.939,25 kn. U realizaciji prihoda najznačajniji je porezni prihod u iznosu od 18.068.289,54 kn, odnosno 71,5% u odnosu na ukupne prihode. Slijede komunalna naknada i komunalni doprinos, te ostali prihodi. Nema značajnijih odstupanja u odnosu na plan, budući da je rebalans rađen pred kraj godine. Na rashodovnoj strani realizirano je 37.817.691,48 kn, odnosno 86,1% u odnosu na godišnji plan i nema posebnih odstupanja.
    Navedeno izvješće nije podržano od strane oporbenih vijećnika, te je ono prihvaćeno većinom glasova, uz 5 protiv.
 
Većinom glasova pod 4. točkom donesena je Odluka o godišnjem obračunu Proračuna Općine Brdovec za 2011. godinu, a jednoglasno pod 5. točkom Odluka o namjeni neutrošenih sredstava iz 2011. godine.
 
Pod 6. točkom načelnik Alen Prelec podnio je izvješće o radu u protekloj godini, a nakon otvaranja rasprave, primjedbe oporbenih vijećnika odnosile su se na to što izvješće nije dostavljeno u materijalima, te na pojedine segmente izvješća (trošenje sredstava po mjesnim odborima, realizacija otkupa zemljišta za dječje igralište OŠ I.B. Mažuranić itd. ). Izvješće je prihvaćeno većinom glasova, uz 3 protiv.
 
Pod 7. i 8. točkom podnesena su izvješća o izvršenju Programa gradnje, održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini, a obrazloženja je podnio gospodin Ivica Pavelić, voditelj komunalnih poslova. Većinom glasova prihvaćeno je Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2011. godini, a jednoglasno Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini, s iznesenim primjedbama.
 
Pod 9. točkom većinom glasova, uz 1 suzdržan, donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju izgradnje priključaka građevina na sustav javne odvodnje sredstvima općinskog proračuna.
 
Pod 10. točkom većinom glasova, uz 1 suzdržan, Vijeće donosi Odluku o investitoru dijela programa izgradnje kanalizacijske mreže na području općine Brdovec, a kojom kao investitora imenuje Zaprešić d.o.o.
 
Točka 11 – funkcioniranje i ustroj vatrogastva na području općine Brdovec skinuta je s dnevnog reda, te će se pripremiti za jednu od slijedećih sjednica Vijeća.

    Zbog nedostatka kvoruma odlaskom troje vijećnika HDZ-a sa sjednice, zbog ranije utvrđenih obveza, Vijeće nije moglo nastaviti radom, te predsjednik zaključuje sjednicu.

Urednik
Općina Brdovec (C) 2007/2008 Sva prava zaštićena